Onze Missie:

Onze missie is de cliënten te begeleiden naar een nieuwe, verantwoorde deelname aan het maatschappelijk proces. Rehabilitatie vanuit een holistisch model, waarbij het accent ligt op de eigenheid van de client. Rehabilitatiemethodieken zijn gericht op het bevorderen van het functionele herstel en de sociale emancipatie en participatie. Vanuit clientperspectief gaat het om unieke persoonlijke processen waarin cliënten de regie te hervinden en hun leven opnieuw inhoud en richting te geven. Daarbij is er sprake van een geleidelijke identiteitsovergang van client naar burgerschap.

 

Onze Visie:

Onze visie is een systematische begeleiding waarbij de mogelijkheden en het tempo van de client leidend zijn. Op een respectvolle manier met elkaar omgaan, het gesprek aangaan, luisteren naar elkaar zijn hierin belangrijke elementen.Wat is er nodig om vanuit de achtergrond van cliënt je weg terug te vinden naar een acceptabel leven in de maatschappij. Wat zijn je sterktes en valkuilen en welke ondersteuning heb je nodig om je staande te houden waarbij kwaliteit van leven en welbevinden centraal staan.

 

Onze Strategie:

Wij willen de client vanuit zijn of haar zorgbehoefte zo goed mogelijk ambulant begeleiden en ondersteunen. Daarin zoeken we de optimale balans tussen de inzet van begeleiding- en (technologische) middelen. Ook vragen wij de client naar terugkoppeling hoe wij- en binnen welke kader, kunnen bijdragen aan zijn zorgbehoefte. Vanuit onze rol als expert op het gebied van begeleiding nemen wij graag de zienswijze van de client zelf mee in het continue ontwikkelen van onze organisatie. Immers de client staat centraal en wij zijn een facilitator in zijn of haar leven. 

Vanuit deze uitgangspunten ontstaan de volgende strategische doelen:

 

Wij richten onze dienstverlening op de doelgroep mensen met een psychische kwetsbaarheid en stellen kwaliteit van leven centraal.

 

Wij toetsen of cliënten aansluiten bij onze dienstverlening.

 

Wij richten onze dienstverlening zo in dat de client snel antwoord op hun vraag krijgt.

 

Wij stimuleren samenwerking met het netwerk van deskundigen.

 

We richten onze processen zo in dat we kwaliteit kunnen borgen en indien nodig verbeteren.

 

Wij kiezen voor (digitale) communicatiekanalen die het best passen bij de behoefte van client.

 

Wij formuleren ambitiesop het gebied van duurzame (langdurige) zorg.

 

We werken aan innovaties die bijdragen aan de (zorg)behoefte van client.

 

We informeren client over onze werkwijze.

 

Ons beleid en handelen is transparant en uitlegbaar.

 

We conformeren ons aan de Governance Code Zorg.

 

 

 

KWALITEIT EN PERSOONLIJKE ZORG, DAT IS WAAR WIJ OM GEVEN